Gebruiksvoorwaarden

USER AGREEMENT GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED

Basistermen

Website administratie - geautoriseerde medewerkers op de Website Management https://gettransport.com, handelend namens GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED.

Verwerking van persoonsgegevens - elke actie of reeks acties met persoonsgegevens die met of zonder automatiseringsmiddelen wordt uitgevoerd, met inbegrip van het verzamelen, vastleggen, systematiseren, accumulatie, opslag, verfijning (update, verandering), extractie, gebruik, overdracht (distributie), de-identificatie, afscherming, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens * - alle informatie die direct of indirect verband houdt met een specifieke of definieerbare gebruiker. Deze informatie omvat met name:

Website van de gebruiker - een persoon die toegang heeft tot een Website via het Internet en gebruik van de Website https://gettransport.com.

Verspreiding van persoonsgegevens * - acties, toegang tot de openbaarmaking van persoonsgegevens aan een onbepaalde kring van personen.

Website - een informatiesysteem gemaakt op basis van de webserver van een communicatieserver, geïdentificeerd met de domeinnaam https://gettransport.com, bedoeld voor het plaatsen van informatie op het Internet, middelen voor het visuele ontwerp en de interactie met gebruikers via webcliënten.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens - de toestemming van de gebruiker van de Website, die hij de belanghebbende geeft om persoonlijke informatie over zichzelf te ontvangen, te verzamelen, op te slaan en te gebruiken.

Personen met persoonsgegevens - een entiteit die direct of indirect wordt bepaald of bepaald door persoonsgegevens.

GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder het recht van de Republiek Cyprus met het geregistreerde adres 10 Patron 6051. Larnaca, Cyprus (hierna “onderneming”genoemd). De Website is de website van het bedrijf.

1. Algemene bepalingen

1.1. De in deze GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED User Agreement (hierna “de Overeenkomst” genoemd) gespecificeerde Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website.

1.2. Voor het gebruik van de Website is registratie met een e-mailadres (= Gebruikersnaam), een weergavenaam en een wachtwoord vereist.

2. Aanvaarding van Gebruiksvoorwaarden

2.1. Met behulp van de Website wordt aangenomen dat u nota heeft genomen van en akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. Als gebruiker van de Website, moet u in alle opzichten accepteren deze Voorwaarden en handelen als een verantwoordelijke en gewetensvolle internetgebruiker. Als u niet akkoord gaat met een of meer van de Gebruiksvoorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet gebruiken.

3. Informatie over de Website

3.1. Het bedrijf stelt alles in het werk om de inhoud van de Website regelmatig bij te werken en / of aan te vullen. Het bedrijf kan de Website of een deel ervan op elk moment tijdelijk of permanent uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele aanpassingen en / of (tijdelijke) beëindiging van de site.

3.2. De op de Website beschikbare informatie wordt uitsluitend voor commerciële doeleinden gebruikt.

3.3. Ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan.

4. Diensten en voorwaarden

4.1. Het bedrijf biedt de gebruiker om gebruik te maken van de bedrijfsservice beschikbaar op de Website onder de voorwaarden die in deze overeenkomst. De Service biedt de gebruiker de mogelijkheid om te zoeken naar een particuliere aanbieder van vrachtdiensten door het plaatsen van relevante informatie op de Website.

4.2. De relaties van de gebruikers van de Website die een contractuele relatie aangaan met betrekking tot het zoeken naar een particuliere vrachtdienstaanbieder door het gebruik van de Bedrijfsdienst worden geregeld door de gebruikers zelf.

5. Gebruikersregistratie. Gebruikersgegevens

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de dienst op de Website, moet de gebruiker de registratieprocedure voltooien, waardoor een unieke account voor de gebruiker zal worden gemaakt.

5.2. Voor registratie verbindt de gebruiker zich tot het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie over zichzelf over de kwesties voorgesteld in het registratieformulier, en om deze informatie up-to-date te houden. Indien de Gebruiker onjuiste informatie verstrekt of het bedrijf redenen heeft om aan te nemen dat de door de Gebruiker verstrekte informatie onvolledig of onbetrouwbaar is, heeft het bedrijf het recht om het account van de gebruiker naar eigen goeddunken te blokkeren of te verwijderen en de gebruiker te weigeren de Website (of zijn individuele functies) te gebruiken.

Bij het registreren kan de gebruiker een afbeelding uploaden voor het account (avatar). Het accountbeeld kan de door de gebruiker gepubliceerde materialen begeleiden in het kader van het gebruik van de Website. De rekeningafbeelding moet voldoen aan de eisen van punt 6 van deze overeenkomst. In het geval van het gebruik van het beeld van de gebruiker als het accountbeeld, de gebruiker is zich bewust van en stemt ermee in dat het bedrijf heeft het recht om het beeld van de gebruiker te publiceren en verder te gebruiken voor gebruik op de Website, in reclame producten, corporate blogs en de bedrijfsaccounts op middelen van derden.

5.3. De onderneming behoudt zich het recht voor om te allen tijde van de gebruiker te verlangen dat hij de tijdens de registratie gespecificeerde gegevens bevestigt, en om in dit verband bewijsstukken (in het bijzonder - identiteitsdocumenten) te verzoeken, die naar keuze van de onderneming kunnen worden gelijkgesteld met het verstrekken van onjuiste informatie en de gevolgen van clausule 5.2 van deze overeenkomst kunnen meebrengen. Indien de gebruikersgegevens die in de aan hen verstrekte documenten zijn gespecificeerd niet overeenstemmen met de gegevens die tijdens de registratie zijn gespecificeerd, en indien de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt geen identificatie van de gebruiker mogelijk maken, heeft het bedrijf het recht de gebruiker de toegang tot de rekening en het gebruik van de website van de diensten te weigeren.

5.4. Bij het registreren kiest de gebruiker zelfstandig zijn login (unieke symbolische naam van het gebruikersaccount) en wachtwoord voor toegang tot het account. Het bedrijf heeft het recht om het gebruik van bepaalde logins te verbieden, evenals de eisen voor het inloggen en wachtwoord (lengte, geldige tekens, enz.).).

5.5. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging (weerstand tegen gissen) van de door hem gekozen middelen voor toegang tot de rekening, en zorgt ook onafhankelijk voor hun vertrouwelijkheid. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen (en de gevolgen daarvan) binnen of het gebruik van de diensten van de Website onder de account van de gebruiker, met inbegrip van gevallen van de vrijwillige overdracht van gegevens door de gebruiker voor toegang tot de account van de gebruiker aan derden onder alle voorwaarden (inclusief onder of overeenkomsten). Tegelijkertijd worden alle acties binnen of met het gebruik van de diensten van de Website onder het account van de Gebruiker geacht door de gebruiker te worden uitgevoerd, tenzij de gebruiker het bedrijf op de hoogte heeft gesteld van ongeoorloofde toegang tot de diensten van de Website door gebruik te maken van het account van de gebruiker en / of van enige schending (vermoedelijke schending van de vertrouwelijkheid van hun accounttoegang (wachtwoord of twee-factor authenticatietools).

5.6. De gebruiker is verplicht om het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde (niet door de Gebruiker toegestaan) toegang tot de diensten van de Website met behulp van de account van de gebruiker en / of elke schending (verdenking van schending) van de vertrouwelijkheid van zijn account access fondsen. Om veiligheidsredenen is de gebruiker verplicht om aan het einde van elke werksessie met de websitediensten zelfstandig een veilige shutdown onder zijn account uit te voeren (de “Exit” - knop). Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies of schade aan gegevens, evenals andere gevolgen van welke aard dan ook die kunnen optreden als gevolg van de schending door de gebruiker van de bepalingen van dit deel van de overeenkomst.

5.7. Het gebruik van zijn account door de gebruiker is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

5.7.1. De gebruiker heeft niet het recht om delen van de diensten van de Website (met inbegrip van de inhoud die de Gebruiker via de diensten ter beschikking staat) te reproduceren, herhalen en kopiëren, verkopen en doorverkopen, of voor commerciële doeleinden te gebruiken, of toegang tot deze Diensten, tenzij de gebruiker een dergelijke toestemming van het bedrijf heeft ontvangen.

5.7.2. Sommige categorieën gebruikersrekeningen kunnen het gebruik van bepaalde Bedrijfsdiensten of hun individuele functies beperken of verbieden indien dit tijdens de registratie is voorgeschreven.

5.8. Het bedrijf heeft het recht om het account van de gebruiker te blokkeren of te verwijderen, evenals om toegang te weigeren met behulp van een account.

6. Gegevensbescherming

6.1. Het bedrijf gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker (naam, gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, naam, land en anderen) als volgt (voor meer informatie, zie het Privacybeleid op de Website):

6.1.1. Door zich te registreren op de Website, stemt de gebruiker in met de nieuwsbrief van het bedrijf. De gebruiker kan zich op elk moment afmelden van de opgegeven mailing door op een speciale link te klikken in de informatiebrief van het bedrijf.

6.2. Het bedrijf stelt cookies in om zijn diensten te leveren en informatie over te dragen. Gebruikers kunnen de installatie van cookies Met een specifieke instelling in hun browser weigeren, maar het bedrijf merkt op dat dit de Gebruiker niet in staat zal stellen om volledig toegang te krijgen tot alle functies van de Website.

6.3. Het bedrijf maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google Inc. (hierna “Google” genoemd) om uw aanwezigheid op het web te verbeteren en te optimaliseren. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dat wil zeggen tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen, en die gebruikers in staat stellen gebruikersbezoeken aan de Website te analyseren. Informatie over het gebruik van de door de cookie gegenereerde Website, met inbegrip van het IP-adres van elke gebruiker, wordt doorgegeven aan een server die door Google in de Verenigde Staten wordt gebruikt en daar wordt opgeslagen. Google verwerkt deze informatie om het gebruik van de Website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten van de Website en andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van de Website en het Internet. Google mag deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens op Google gebruiken (verstrekking aan dienstverleners). Google zal in geen geval IP-adressen associëren met andere gegevens die in het bezit zijn van Google. Door de Website te bezoeken verklaart de Gebruiker zijn toestemming voor het gebruik van Google-gegevens die op de Gebruiker zijn geregistreerd op de hierboven aangegeven wijze en voor het bovengenoemde doel. Google Analytics kan worden uitgeschakeld door het installeren van een browser add-on (Beschikbaar voor download op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

6.4. Het bedrijf gebruikt de facebook.com netwerk plugins op de Website. Deze plugins worden beheerd door Facebook Inc. De Facebook Facebook-logo is te vinden op de website van S. California Ave, Palo Alto, CA 94303. USA (hierna “Facebook” genoemd). Als Facebook Facebook niet akkoord gaat met het verzamelen van informatie over hen via de Website, moeten ze zich aanmelden bij Facebook voordat ze de Website bezoeken. Om dit te doen, moet de gebruiker de log-out functie gebruiken op Facebook. Het is niet genoeg om alleen uit te loggen of uit te loggen op de Facebook-website.

6.5. Ondanks het feit dat het bedrijf de geleverde gebruikersgegevens met de grootste zorg opslaat, neemt het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor aanvallen van hackers.

7. Intellectuele-eigendomsrechten

7.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website (de elementen ervan) behoren uitsluitend tot het bedrijf of zijn aan het bedrijf gelicentieerd. Niets van de Website mag worden gedupliceerd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming, behalve zoals vereist door de wet.

8. Beoordelingen

8.1. De reviews die u kunt vinden op de Website zijn de persoonlijke ervaringen en meningen van de gasten die hebben gezocht naar een particuliere vrachtaanbieder via de Dienst van de Website en de vragenlijst ingevuld na de reis. De beoordeling geeft uitsluitend de mening van de betrokken beoordelaar weer en is geen beoordeling van de werknemers en / of gasten van het bedrijf die via de Dienst van de Website naar een particuliere vrachtdienstaanbieder hebben gezocht.

8.2. Het bedrijf publiceert beoordelingen automatisch, zonder ze te herzien, maar behoudt zich het recht voor om reviews te verwijderen (en / of te bewerken) om redelijke redenen, namelijk:

8.3. Door uw beoordeling op de Website achter te laten, stemt u in met het gebruik ervan in fragmenten en / of bedrijfspublicaties op de Website en / of advertentieuitingen, bijvoorbeeld in brochures. Reviews worden gelezen voor publicatie en de onderneming behoudt zich altijd het recht voor om ze te publiceren of niet te publiceren. Het is verboden om beoordelingen op andere plaatsen van de Website te kopiëren, te verwerken of te publiceren zonder de schriftelijke toestemming van het bedrijf.

9. Auteursrecht en referenties

9.1. Potentiële links naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor het gemak van de gebruiker en impliceren niet dat het bedrijf gekoppelde sites en bronnen ondersteunt of ondersteunt. Het bedrijf garandeert de beschikbaarheid van deze websites niet. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgewerkt, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie, en is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud.

9.2. Het ontwerp van de Website, redactionele en foto ‘ s gepubliceerd op https://gettransport.com, zijn beschermd door copyright wetten.

9.3. Het kopiëren, openbaar maken of anderszins gebruiken van de inhoud van de auteursrechtelijk beschermde Website vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

10. Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

10.1. Bij het gebruik van de Website, mag de Gebruiker niet:

10.1.1. uploaden, verzenden, verzenden of op enige andere manier post en / of verspreiden van inhoud die illegaal, schadelijk, lasterlijk, beledigt moraliteit, toont (of is propaganda) geweld en wreedheid, schendt intellectuele eigendomsrechten, bevordert haat en / of discriminatie tegen mensen ras, etnische, seksuele, religieuze, sociale kenmerken, beledigt aan een persoon of organisatie, bevat elementen (of is propaganda) van pornografie, erotiek, is reclame (of is propaganda) voor diensten van seksuele aard (ook onder het mom van andere diensten)), verklaart de procedure voor de vervaardiging, het gebruik of het andere gebruik van verdovende middelen of hun analoga, explosieven of andere wapens;

10.1.2. de rechten van derden, met inbegrip van minderjarigen, schenden en / of in welke vorm dan ook schaden;

10.1.3. zich voordoen als een andere persoon of vertegenwoordiger van een organisatie en / of gemeenschap zonder voldoende rechten, met inbegrip van werknemers van het bedrijf, forum moderators, eigenaar van de site, en andere vormen en methoden van illegale vertegenwoordiging van anderen in het netwerk toepassen, en gebruikers of het bedrijf misleiden over de eigenschappen en kenmerken van onderwerpen of objecten;

10.1.4. Upload, verstuur, verzend, of op enige andere manier inhoud post en / of verspreiden zonder rechten op dergelijke acties uit hoofde van de wet of enige contractuele relatie;

10.1.5. upload, verstuur, verzend, of op enige andere manier post-en / of verspreid reclame-informatie die niet specifiek is toegestaan, spam (met inbegrip van zoekopdrachten), lijsten van e-mailadressen, piramideschema ‘ s, multi-level (network) marketing (MLM), internet verdiensystemen en e-mail bedrijven, “letters of happiness”, alsmede gebruik maken van de Website om deel te nemen aan deze gebeurtenissen, of gebruik de Website uitsluitend om gebruikers om te leiden naar pagina ‘ s van andere domeinen;

10.1.6. uploaden, verzenden, verzenden, of op enige andere manier posten en / of verspreiden van materialen die virussen of andere computercodes, bestanden of programma ‘s bevatten die bedoeld zijn om de functionaliteit van computer-of telecommunicatieapparatuur of-programma’ s voor ongeoorloofde toegang te schenden, te vernietigen of te beperken, alsmede serienummers voor commerciële software producten en programma ‘ s voor het genereren, aanmelden, wachtwoorden en andere middelen om ongeautoriseerde toegang tot sites op het Internet te verkrijgen, alsmede het linken naar bovenstaande informatie;

10.1.7. ongeoorloofde verzameling en opslag van persoonsgegevens van andere personen;

10.1.8. de normale werking van de Website verstoren;

10.1.9. acties te bevorderen die erop gericht zijn de bij de overeenkomst opgelegde beperkingen en verboden te schenden;

10.1.10. anders overtreedt u de wet, met inbegrip van het internationaal recht.

10.2. Elk gebruik van informatie op de Website wordt uitgevoerd door gebruikers op eigen risico en risico. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie op de Website of het potentiële onvermogen om te raadplegen op de Website (zijn deel).

10.3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om het op de Website beschikbare materiaal te gebruiken. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de (inhoud) van diensten en informatie over derden die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen om met de Website te communiceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het falen of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of verwerking van elektronische berichten door derden of software / hardware, gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen. De gebruiker verbindt zich ertoe de onderneming schadeloos te stellen voor alle verliezen die zijn geleden als gevolg van vorderingen van derden in verband met hun schending of niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede eisen die anderszins verband houden met zijn gebruik van de Website.

10.4. Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van de onderneming beperkt tot 1.000 (duizend) US dollars en wordt hem opgelegd als er schuld in zijn daden.

11. Contacten

11.1. Als u twijfels heeft over de juistheid van deze gegevens of de aanwezigheid van onjuistheden, vraagt het bedrijf u dit onmiddellijk te melden door een e-mail te sturen naar info@gettransport.com.

12. Toepasselijk recht en rechtsmacht

12.1. Klachten worden schriftelijk en op het opgegeven adres van de onderneming ingediend, die eerder op betrouwbare wijze zijn verzonden. Voor de beslechting van geschillen over de uitlegging of de eigen bevoegdheid van de Republiek Cyprus, zich beroepen op de bevoegdheid van de gerechten van de Republiek Cyprus. De wetten van de Republiek Cyprus regelen deze overeenkomst. In geval van onenigheid over de interpretatie van dit document, de huidige versie van deze Gebruikersovereenkomst prevaleert.

13. Slotbepalingen

13.1. Gebruik https://gettransport.com en registreren op de Website, de Gebruiker gaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid zonder enige beperkingen.

13.2. Opmerkingen bij gettransport.com gebruikers moeten ervoor zorgen dat de onderwerpen en de inhoud van hun berichten relevant zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden (met name auteursrechten). De gebruiker verklaart dat hij of zij het bedrijf zal terugbetalen en hem zal vrijstellen van Aansprakelijkheid als de gebruiker inbreuk maakt op rechten van derden (als gevolg van auteursrechtelijke inbreuk, het plaatsen van verklaringen die anderen schaden of enige andere schending van rechten). Indien de gebruiker namens derden optreedt in verband met dergelijke schendingen van rechten, stelt hij of zij de onderneming hiervan onmiddellijk in kennis, met vermelding van de omstandigheden van de zaak.

13.3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gebruikers te blokkeren in geval van schending van hun rechten of gedrag die netiquette schenden (gedrag dat beledigend, bevooroordeeld of lastig valt).

13.4. Alle toepassingen op de Website worden met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Het bedrijf is echter niet verantwoordelijk in geval van fouten in de invoer of verzending van gegevens. Evenzo is de onderneming niet aansprakelijk in geval van onvoorspelbare systeemfouten of andere storingen als gevolg van externe aanvallen of andere redenen die buiten de grenzen van de bevoegdheid van de onderneming vallen.

13.5. De ongeldigheid van bepaalde voorwaarden van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere voorwaarden en de Overeenkomst als geheel.

13.6. De onderneming behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om deze overeenkomst te allen tijde zonder bijzondere kennisgeving te wijzigen. De nieuwe editie van deze Gebruikersovereenkomst treedt in werking vanaf de datum van het plaatsen op de Website.

14. Beperkte gebieden

14.1. De Gebruiker stemt ermee in dat hij de Dienst niet zal gebruiken om zakelijke activiteiten uit te voeren in de volgende regio ‘ s:

(A) De Republiek Cuba;

(B) Islamitische Republiek Iran;

(C) Syrische Arabische Republiek;

(D) Democratische Volksrepubliek Korea;

(E) regio van de Krim.

Door gebruik te maken van deze site accepteert u onze cookies policy.