Servicecontract

GETTRANSPORT.COM dienstenovereenkomst

1 Algemeen

1.1 GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED, onderneming, geregistreerd in de Republiek Cyprus op het adres: Patron 10.6051. Larnaca, Cyprus, hierna “het bedrijf” genoemd, biedt hierbij aan gebruik te maken van de diensten die beschikbaar zijn op https://gettransport.com (hierna “de Site” genoemd) en verder beschreven in clausule 2 hieronder (hierna “de dienst” genoemd) aan een internetgebruiker (hierna “de gebruiker” genoemd) onder de hierin beschreven voorwaarden. Deze Overeenkomst treedt in werking en wordt juridisch bindend voor de onderneming en de gebruiker (hierna “de partijen” genoemd) op het moment waarop de gebruiker voor het eerst gebruik begint te maken van de diensten.

1.2 w wanneer de dienst begint te gebruiken, wordt de Gebruiker geacht de voorwaarden van deze overeenkomst te hebben aanvaard zonder enig voorbehoud, uitzonderingen of beperkingen die niet in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Indien de gebruiker het niet eens is met een bepaling van deze Overeenkomst, mag de gebruiker de Dienst niet gebruiken.

1.3 de onderneming behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te allen tijde en naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een nieuwe versie van deze Overeenkomst treedt in werking wanneer deze op de Site wordt geplaatst. Een bericht over eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker wordt opgegeven tijdens het registratieproces in de dienst. Door gebruik te blijven maken van de dienst bevestigt de Gebruiker zijn aanvaarding van de herziene Overeenkomst en alle daarin opgenomen voorwaarden door verwijzing. Het bedrijf moedigt de gebruikers aan om de Overeenkomst regelmatig te herzien om ervoor te zorgen dat de gebruiker de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn wanneer hij de Dienst gebruikt. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Overeenkomst, mag de gebruiker de Dienst niet gebruiken.

2 beschrijving van de diensten

2.1 de Dienst stelt de gebruiker in staat te zoeken naar aanbieders van particuliere goederenvervoersdiensten op basis van de lijst van partnerorganisaties (hierna “vervoerders” genoemd) die met de onderneming overeenkomsten hebben gesloten.

2.2 de gebruiker erkent en stemt ermee in dat:

(A) de mogelijkheid van de gebruiker om vervoersdiensten te verkrijgen door gebruik te maken van de Dienst, betekent niet dat de onderneming een verlener is van de vervoersdiensten of een transportbedrijf. Wanneer de gebruiker een vervoerder vindt en zijn voorwaarden aanvaardt, waaronder de specifieke vrachtoverdracht (hierna de “Vrachtoverdracht” genoemd) en de daarvoor te betalen prijs (hierna de “transferprijs” genoemd), wordt hij geacht een betaald transportcontract met de Vervoerder te hebben gesloten (hierna het “Transportcontract” genoemd), maar niet met de onderneming.

(B) gezien de aard van de Dienst in overeenstemming met deze overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de maatschappij beperkt tot de verplichting om de informatie van de vervoerder nauwkeurig aan de gebruiker door te geven en om vooruitbetaling of volledige betaling voor een specifieke overdracht van de gebruiker aan de vervoerder over te dragen. De maatschappij is niet aansprakelijk voor de geloofwaardigheid van de doorgegeven informatie, noch voor de correcte en te goeder trouw nakoming van de verplichtingen van de Vervoerder in overeenkomsten tussen de Vervoerder en de gebruiker. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, met inbegrip van het verlies van winsten, fysieke verliezen en schade veroorzaakt door de Dienst, of op enigerlei wijze bepaald door het gebruik van de dienst.

(C) de Dienst, de software die wordt gebruikt voor de levering van de Dienst en andere inhoud van de Site via welke de Dienst beschikbaar is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de “Epic Transport Engine”, GetTransport logo en andere logo’ s en geregistreerde handelsmerken) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming of derden. De gebruiker wordt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-vervangbare, herroepbare, niet-overdraagbare licentie verleend voor: i) toegang tot en gebruik van de respectieve intellectuele eigendom uitsluitend in verband met zijn gebruik van de dienst; en ii) toegang tot en gebruik van alle inhoud, informatie en aanverwante materialen die via de Dienst beschikbaar kunnen worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de gebruiker. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden door de onderneming.

(D) Er kunnen bepaalde technische beperkingen en beperkingen op de diensten bestaan, die kunnen leiden tot de ontoegankelijkheid van de Dienst of tot vertragingen bij de overdracht van de communicatie op een bepaald tijdstip, vanwege bepaalde redenen die buiten de macht van de onderneming liggen.

(E) de gebruiker sluit deze overeenkomst op zijn eigen risico en begrijpt dat de Dienst en alle aan de Gebruiker verstrekte informatie “zoals is” en “zoals beschikbaar”worden verstrekt.

(F) de betrekkingen tussen de gebruiker en de onderneming tijdens het gebruik van de dienst vallen uitsluitend onder de in deze overeenkomst vervatte overeenkomst. Niets wordt verondersteld aan te geven dat de onderneming en de gebruiker een ander contract hebben gesloten of ermee hebben ingestemd een ander contract te sluiten of rechten en verplichtingen tegenover elkaar hebben in het kader van een andere overeenkomst.

3 betaling van de transferprijs

3.1. na het vinden van een vervoerder en het sluiten van het Transportcontract met hem via de Dienst zoals bepaald in deze, de gebruiker maakt een volledige of gedeeltelijke betaling van de transferprijs via een van de door de onderneming aangeboden betalingsopties, op de rekening van de onderneming, die de maatschappij verder aan de Vervoerder zal doorgeven onder de voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst tussen de onderneming en de vervoerder.

3.2 DE gebruiker draagt 100% van de transferprijs of 15% van de transferprijs als voorschot over aan het bedrijf. Het resterende deel van de eventuele transferprijs wordt door de gebruiker onmiddellijk na afloop van de Vrachtoverschrijving aan de vervoerder betaald op een met de vervoerder overeengekomen manier (in contanten of via overschrijving via de diensten).

3.3 de Gebruiker stemt ermee in dat de onderneming het recht heeft om aan de transferprijs alle verwerkingskosten en kosten van de betalingssystemen toe te voegen die verschuldigd zijn krachtens de relevante overeenkomsten tussen de onderneming en haar banken en/of betalingssystemen. De Gebruiker stemt er ook mee in dat de transferprijs met eventuele kosten kan worden gedebiteerd van de bank - /kaartrekening van de gebruiker in andere valuta dan een eerder gekozen, indien de betaling in een bepaalde valuta en/of de verplichte valutaomzetting zijn vastgelegd door de bank en/of het betalingssysteem dat de betaling uitvoert.

3.4 tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald:

(A) de hoge betalingen die door de gebruiker uit hoofde van deze Overeenkomst worden verricht, worden bruto, zonder recht op tegenvordering of verrekening en zonder aftrek of inhouding van enige andere aard dan de krachtens de wet vereiste inhoudingen of inhoudingen; indien een gebruiker een bij wet voorgeschreven inhouding of inhouding van enige betaling verricht, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd voor zover dit nodig is om ervoor te zorgen dat de vennootschap, na aftrek of inhouding, een bedrag ontvangt dat gelijk is aan het bedrag dat zij zou hebben ontvangen zonder aftrek of inhouding;

(B) hoge betalingen door de onderneming (hetzij als terugbetaling aan de gebruiker, hetzij op een andere basis) worden geacht alle belastingen te omvatten die de gebruiker in verband met de betaling kan betalen, en de betaling van dergelijke belastingen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geen geval is de onderneming verplicht om belastingen af te trekken of in te houden bij het verrichten van enige betaling door de gebruiker

4 annulering van overdracht en Terugbetaling Beleid

4.1 de gebruiker kan eenzijdig een geboekte en volledig of gedeeltelijk betaalde Vrachtoverschrijving annuleren door een e-mail te sturen naar het ondersteuningsadres van het bedrijf info@gettransport.com.

4.2 de onderneming verbindt zich ertoe de aan de onderneming overgedragen middelen volledig of gedeeltelijk aan de gebruiker terug te geven als volledige betaling van de Vrachtoverschrijving in de volgende gevallen:

(A) De Gebruiker de Goederenoverdracht annuleert uiterlijk 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de Goederenoverdracht, of

(B) de overdracht van goederen wordt geannuleerd op initiatief van de Vervoerder of de maatschappij.

4.3 in andere gevallen is het bedrijf niet verplicht de middelen aan de gebruiker terug te geven.

4.4 geen betaling (geheel of gedeeltelijk) is toegestaan indien de gebruiker of een andere persoon namens wie de gebruiker een bestelling heeft geplaatst niet op een afgesproken plaats van de Goederenoverdracht verschijnt op het afgesproken tijdstip noch binnen 60 (60) minuten na die tijd.

4.5 in het geval dit is voorzien in de voorwaarden van de bank en/of het betalingssysteem via welke de betaling werd gedaan, kunnen de middelen die aan de gebruiker moeten worden overgemaakt overeenkomstig punt 4.2 van de Overeenkomst van de rekening van de onderneming in rekening worden gebracht in de valuta waarin zij van de rekening van de gebruiker werden gedebiteerd en via de conversieprocedure op de kaart of / en bankrekening van de gebruiker worden overgemaakt in de valuta van de rekening.

5 GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN en garanties

5.1 de gebruiker vertegenwoordigt en garandeert te allen tijde dat de gebruiker de Dienst blijft gebruiken die:

(A) de gebruiker rechtsbevoegdheid heeft krachtens de wetgeving van alle toepasselijke rechtsgebieden en deze overeenkomst vrijwillig aanvaardt, en dat de gebruiker volledige macht, autoriteit en capaciteit heeft om aan deze Overeenkomst en zijn hierin vervatte verplichtingen te voldoen;

(B) de naleving van deze Overeenkomst door de gebruiker rechtmatig is en zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst juridisch bindend en geldig zijn;

(C) De Gebruiker deze overeenkomst zorgvuldig en grondig heeft gelezen en begrepen;

(D) de gebruiker is en is altijd met deze Overeenkomst in overeenstemming geweest;

(E) wanneer de gebruiker zich bij het sluiten van deze Overeenkomst niet heeft beroepen op enige andere vertegenwoordiging, garantie, verklaring, verbintenis of gedraging dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst is bepaald;

(F) wanneer de door de Gebruiker verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig, geldig en niet misleidend is, erkent en gaat zij ermee akkoord dat de onderneming deze overeenkomst met hem aangaat in vertrouwen op de in deze clausule vermelde verklaringen en garanties.

6 doorlopende verplichtingen van gebruiker

6.1. De gebruiker moet:

(A) regelmatig de aankondigingen in verband met de Dienst op de Site te volgen en te evalueren;

(B) de dienst uitsluitend te kopen en te gebruiken voor de doeleinden en op de wijze die uitdrukkelijk door deze Overeenkomst zijn toegestaan;

(C) de onderneming onmiddellijk te melden indien een van de verklaringen en garanties die uit hoofde van deze Overeenkomst worden verstrekt, in enig opzicht onjuist, onvolledig, ongeldig of misleidend wordt;

(D) geen activiteiten te ontplooien die de diensten op enigerlei wijze belemmeren of verstoren;

(E) de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn account (met inbegrip van het wachtwoord) te allen tijde vertrouwelijk, veilig, intact en onder controle te houden en volledig verantwoordelijk te houden;

(F) geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsrechten uit een deel van de dienst te verwijderen;

(G) afgeleide werken niet reproduceren, wijzigen, voorbereiden op basis van, distribueren, licentie, leasen, verkopen, doorverkopen, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, uitzenden, uitzenden of anderszins exploiteren van de dienst, tenzij dit uitdrukkelijk door de onderneming is toegestaan;

(H) de Dienst niet decompileren, reverse engineeren of demonteren, tenzij dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan;

(I) geen verbinding met, spiegel of frame maken van een deel van de dienst;

(J) geen programma ‘ s of scripts te veroorzaken of te lanceren met het oog op het schrapen, indexeren, inspecteren of anderszins datamineren van een deel van de Dienst of het onnodig belasten of belemmeren van de werking en/of functionaliteit van een aspect van de dienst;

(K) niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot of afbreuk te doen aan enig aspect van de Dienst of de daarmee verband houdende systemen of netwerken;

(L) de namen, logo ‘ s, product-en dienstennamen, handelsmerken of dienstenmerken van de onderneming op geen enkele wijze te gebruiken of te vermelden;

(M) de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming met betrekking tot de Dienst, de software en alle andere inhoud van de Site via welke de gebruiker toegang heeft tot de Dienst, niet anderszins te schenden;

(N) alle toepasselijke wet-en regelgeving (met inbegrip van belastingwetten en-voorschriften) op zodanige wijze te dienen dat, Voor zover haar bekend en in haar overtuiging, zij en de onderneming in enig rechtsgebied waarin zij direct of indirect gebruik maakt van de Dienst, zich daaraan houden;

(O) onverwijld het bewijs van de naleving van deze overeenkomst te leveren dat de onderneming te allen tijde redelijkerwijs kan verlangen.

7 uitsluiting van verklaringen en Garanties door het bedrijf

7.1 De Gebruiker aanvaardt dat, Voor zover wettelijk toegestaan:

(A) geen garantie wordt gegeven met betrekking tot de Dienst of enige informatie die aan de gebruiker wordt verstrekt; en

(B) de onderneming wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijk of impliciete garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, met inbegrip van:

(i) elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk;

(ii) alle garanties met betrekking tot de tijdigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, volgorde, nauwkeurigheid, adequaatheid, consistentie of volledigheid van informatie die op enig moment of Van tijd tot tijd aan de gebruiker wordt verstrekt;

(iii) alle garanties dat de toegang tot de hieronder verstrekte diensten ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

8 beperkingen van de aansprakelijkheid van het bedrijf

8.1 voor zover wettelijk toegestaan, wijst de Vennootschap uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor enig verlies dat u of wie dan ook heeft geleden Of geleden, en met inbegrip van elk verlies dat voortvloeit uit of verband houdt met:

(A) onnauwkeurigheid, onvolledigheid of vertraging van informatie die aan de gebruiker wordt verstrekt;

(B) elke transactiefout die kan optreden wanneer de gebruiker de betaling wil verrichten;

(C) elke storing, instabiliteit of een andere storing van de software die door de onderneming voor het verlenen van de Diensten wordt gebruikt;

(D) openbaarmaking, verlies, diefstal, vernietiging of ontoegankelijkheid van het account, wachtwoord of andere gegevens van de gebruiker (met inbegrip van het feit dat de gebruiker of een andere persoon deze niet veilig, veilig en vertrouwelijk heeft gehouden);

(E) te allen tijde en om welke reden dan ook de geldigheid van deze overeenkomst te bepalen;

(F) wanneer de Dienst niet op een specifieke wijze wordt gebruikt of niet aan een specifiek doel of specifieke eisen voldoet;

(G) oorlog, rellen, daden van God, beperkingen opgelegd door enige overheids-of semi-overheids-of regelgevende autoriteit, industriële of handelsgeschillen, branden, explosies, stormen, tyfoons, overstromingen, bliksem, aardbevingen en natuurrampen.

8.2 de Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, voorbeeldige, bestraffende of gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, gederfde gegevens, persoonlijke schade of materiële schade die voortvloeit uit of in verband met het verlenen van de dienst hieronder, of anderszins verband houden met het onderwerp ervan, ongeacht de nalatigheid (actief, bevestigend, alleen, of gelijktijdig) van de onderneming, zelfs indien de onderneming is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

8.3 het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade, Aansprakelijkheid of verliezen voortvloeiend uit: (I) het gebruik van of vertrouwen op de Dienst door de gebruiker of het onvermogen van de gebruiker om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst; of (ii) elke transactie of relatie tussen de gebruiker en een vervoerder, zelfs indien het bedrijf is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. De onderneming is niet aansprakelijk voor vertraging of falen in prestaties als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle van de onderneming vallen. De gebruiker erkent dat de vervoerders kunnen ridesharing of peer-to-peer vervoerdiensten en mogen niet professioneel worden erkend of toegestaan.

8.4 de totale aansprakelijkheid van de onderneming jegens de gebruiker voor eventuele schadeclaims (contract, onrechtmatige daad, garantie of andere wet) die voortvloeien uit, uit of in verband met deze overeenkomst, of anderszins verband houden met het onderwerp ervan, zal niet meer bedragen dan 10% van de door de gebruiker aan de onderneming betaalde transferprijs in verband met de relevante Vrachtoverdracht.

9 schadeloosstellingen

9.1 De Gebruiker vrijwaart de onderneming tegen, en gaat ermee akkoord de onderneming te vergoeden en te vergoeden voor alle aansprakelijkheid of verlies voortvloeiend uit (en eventuele kosten die in verband hiermee zijn gemaakt):

(A) elke schending van deze Overeenkomst door de gebruiker;

(B) de onderneming die in het kader van deze Overeenkomst haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen ten aanzien van de gebruiker uitoefent, handhaaft of handhaaft (of overweegt dit te doen);

(C) inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van een onderneming of van derden in verband met het gebruik van de Dienst door de gebruiker en de Site en de inhoud ervan.

10 toestemming van de gebruiker voor reclameberichten en Privacybeleid

10.1 De Gebruiker stemt ermee in om reclameboodschappen van het bedrijf te ontvangen. De gebruiker heeft het recht om reclameberichten niet te ontvangen door gebruik te maken van de relevante functionaliteit van de dienst, als onderdeel of in verband waarmee de gebruiker dergelijke berichten heeft ontvangen.

10.2 het bedrijf verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens van de gebruiker die voor het gebruik van de Dienst moeten worden verwerkt of nodig zijn om de diensten te verlenen.

10.3 de gebruiker geeft hierbij zijn toestemming voor de verwerking en het verzamelen van zijn persoonsgegevens voor zover en voor de doeleinden die in deze Overeenkomst en in het vertrouwelijkheidsbeleid op de Site zijn vermeld.

10.4 het bedrijf neemt alle nodige en voldoende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beschermen tegen illegale of toevallige toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren of verspreiding, alsmede tegen andere illegale handelingen van derden met dergelijke gegevens.

10.5 In om efficiënter te werken de Site gebruikt cookie bestanden. Door te beginnen met het gebruik van de Service, stemt de gebruiker in met het gebruik van cookie bestanden. De gebruiker kan op de Site meer te weten komen over de belangrijkste voorwaarden van cookies die door het bedrijf worden gebruikt.

10.6 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens volgt het bedrijf de wetgeving van Cyprus en de Europese Unie.

11 Verbod op discriminatie

11.1 discriminatie verwijst naar elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur in de rechten en vrijheden van een individu of een groep van personen, alsmede steun voor discriminerend gedrag.

11.2 in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 December 2000 wordt de niet-ontvankelijkheid van discriminatie, met name artikel 21. lid 1. vastgesteld: “elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische eigenschappen , taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere opvattingen, lidmaatschap van een nationale minderheid, eigendomsstatus, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.”In Paragraaf 2 wordt nogmaals benadrukt dat”elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden is”. Richtlijn 2000/43/EG inzake rassengelijkheid bevat een verbod op alle vormen van rassendiscriminatie; Richtlijn 2006/54/EG inzake gendergelijkheid (in verband met arbeid) stelt de gelijkheid van mannen en vrouwen vast en verbiedt discriminatie op grond van geslacht. Het verbod op discriminatie is het basisprincipe van het internationaal recht, erkend en actief ondersteund door de hele wereldgemeenschap.

11.3 bij het gebruik van de dienst moet de gebruiker tolerant zijn en geen eisen van discriminerende aard specificeren, met name de eis dat de vervoersdiensten worden verleend door een vervoerder van een bepaald geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid. Indien de gebruiker discriminerende eisen aangeeft, behoudt de Dienst zich het recht voor om het verzoek af te wijzen en de overeenkomst met de gebruiker te beëindigen (om de rekening te blokkeren).

12 opdracht en novatie

12.1 de onderneming kan, zonder toestemming van de gebruiker en op welke wijze dan ook, alle of een deel van haar rechten, rechtsmiddelen, bevoegdheden, plichten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan een persoon overdragen, overdragen, noveren of anderszins handelen.

12.2 de Gebruiker stemt ermee in dat hij geen aanspraak kan maken op een cessionaris, een cessionaris of enige andere persoon die belang heeft bij deze overeenkomst, enig recht van verrekening of andere rechten die de gebruiker heeft tegen de onderneming.

13 termijn en beëindiging

13.1 deze Overeenkomst zal beginnen op het in punt 1.1 vermelde tijdstip en zal worden voortgezet tot de beëindiging ervan overeenkomstig dit punt 13.13.2 onverminderd enige andere bepaling van deze Overeenkomst, kan de onderneming deze overeenkomst te allen tijde en om welke reden dan ook onmiddellijk beëindigen als tussen de gebruiker en het bedrijf zonder voorafgaande kennisgeving of noodzaak om redenen, met inbegrip van:

(A) De Gebruiker een bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of heeft gehandeld op een wijze die duidelijk aantoont dat de Gebruiker niet voornemens is of niet in staat is zich aan enige bepaling van deze overeenkomst te houden;

(B) de onderneming redelijkerwijze van oordeel is dat zij daartoe verplicht is door toepassing van wetten of voorschriften of door enige regering, quasi-overheid, autoriteit of overheidsinstantie (met inbegrip van enige regelgevende instantie van enig rechtsgebied), of

(C) de onderneming bepaalt dat de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet langer commercieel levensvatbaar is.

13.3 het bedrijf zal de gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke opzegging overeenkomstig clausule 18.

14 afstand van verrekening

De gebruiker erkent en verbindt zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk om afstand te doen van elk recht op verrekening, verrekening, tegenvordering, vermindering of een ander soortgelijk rechtsmiddel dat de Gebruiker anders zou kunnen hebben uit hoofde van deze Overeenkomst onder de wetten van elke jurisdictie.

15 Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en moet worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Cyprus.

16 geschillenbeslechting

Indien er tussen de partijen een geschil bestaat dat voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of verband houdt met het onderwerp ervan, wordt het geschil doorverwezen en definitief beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de Arbitragevoorschriften van het Arbitrageinstituut van de Kamer van Koophandel van Stockholm. De zetel van arbitrage is Stockholm, en de taal die in de arbitrageprocedure wordt gebruikt, is het Engels.

17 rechten van derden

Eenieder die geen partij is bij deze Overeenkomst, kan geen enkele bepaling van deze overeenkomst afdwingen noch genieten.

18 mededelingen

18.1 de Gebruiker stemt ermee in dat het Bedrijf kan van de kennisgevingen en mededelingen, onder of in verband met deze Overeenkomst door bekendmaking op de Site of per e-mail naar het e-mailadres dat de Gebruiker zich registreert voor zijn rekening, en dat een dergelijke kennisgeving wordt geacht effectief te zijn en ontvangen door de Gebruiker op het moment dat het op de Site wordt gepubliceerd of, indien dit eerder is, gestuurd door de Vennootschap, tenzij de ondernemer onverwijld ontvangt u een geautomatiseerd bericht is mislukt levering van die mededeling.

18.2 notics aan het bedrijf kan worden gericht naar het e-mailadres gespecificeerd op de Site.

19 NO WAIVER

Geen enkele nalatigheid of vertraging van de kant van de onderneming om enig recht, macht of rechtsmiddel uit hoofde van deze overeenkomst uit te oefenen zal als een ontheffing fungeren, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening door de onderneming van enig recht, macht of rechtsmiddel.

20 REMEDIES cumulatief

De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen waarin deze overeenkomst voorziet, zijn cumulatief en zijn niet exclusief rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen waarin de wet voorziet.

21 geen relatie

Deze overeenkomst schept geen enkele vorm van partnerschap, joint venture, adviseur, fiduciaire, agentschap of trustee relatie of enige soortgelijke relatie tussen de gebruiker en de onderneming of enige andere persoon of entiteit.

22 SEVERABILITY

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig, onuitvoerbaar of ongeldig zijn, geheel of gedeeltelijk, onder de wetten van een rechtsgebied, dat gedeelte worden doorgesneden, en dergelijke onrechtmatigheid, onafdwingbaarheid of ongeldigheid geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst in dat de bevoegdheid, noch de wettigheid, geldigheid van deze Overeenkomst in enige andere jurisdictie. Deze clausule 22 heeft geen gevolgen indien de ontslagvergoeding de fundamentele aard van dit document zou veranderen of in strijd zou zijn met de openbare orde.

23 talen

Deze overeenkomst is zowel juridisch bindend in het Engels als in het Russisch. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee versies heeft de Engelse versie voorrang.

   
Geregistreerd adres 10 Patron 6051. Larnaca, Cyprus
Registratienummer HE 373212
Bank Bank of CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
IBAN CY23 0020 0195 0000 3570 3023 1517
SWIFT BCYPCY2N

Door gebruik te maken van deze site accepteert u onze cookies policy.