Όροι Χρήσης

ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΧΡΉΣΤΗ ΠΆΡΤΕ TRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED

ΒΑΣΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Διαχείριση ιστοσελίδας - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι στη Διαχείριση Ιστοσελίδας https://gettransport.com, ενεργώντας εξ ονόματος της GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - κάθε ενέργεια ή σύνολο ενεργειών με προσωπικά δεδομένα που εκτελούνται με τη χρήση μέσων αυτοματοποίησης ή χωρίς αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, καταγραφής, συστηματοποίησης, συσσώρευσης, αποθήκευσης, βελτίωσης (ενημέρωσης, αλλαγής), εξαγωγής, χρήσης, μεταφοράς (διανομής), απο-αναγνώρισης, αποκλεισμού, διαγραφής, καταστροφής προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα - κάθε πληροφορία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με συγκεκριμένο ή προσδιορίσιμο χρήστη. Στις πληροφορίες αυτές, ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

Ιστοσελίδα χρήστη - ένα πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα μέσω του Διαδικτύου και τη χρήση της ιστοσελίδας https://gettransport.com.

Διάδοση προσωπικών δεδομένων - ενέργειες, πρόσβαση στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε αόριστο κύκλο προσώπων. Ρ

Ρ

Δικτυακός τόπος - ένα σύστημα πληροφοριών που δημιουργήθηκε με βάση τον διακομιστή ιστού ενός διακομιστή επικοινωνίας, που προσδιορίζεται από το όνομα τομέα https://gettransport.com, που προορίζονται για την απόσπαση πληροφοριών στο διαδίκτυο, μέσα οπτικού σχεδιασμού και αλληλεπίδρασης με τους χρήστες μέσω πελατών ιστού.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - την άδεια του χρήστη της Ιστοσελίδας, την οποία δίνει στον ενδιαφερόμενο να λαμβάνει, να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του.

Υποκείμενα Προσωπικών Δεδομένων - μια οντότητα που καθορίζεται άμεσα ή έμμεσα ή καθορίζεται από προσωπικά δεδομένα.

Η GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED είναι μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την καταχωρημένη διεύθυνση 10 Patron 6051. Λάρνακα, Κύπρος (εφεξής “εταιρεία”). Η ιστοσελίδα είναι ιστοσελίδα της εταιρείας.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Οι όροι χρήσης που καθορίζονται στο παρόν GETTRANSPORT INTERNATIONAL Limited User Agreement (εφεξής η “συμφωνία”) ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού τόπου.

1.2. Για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, απαιτείται εγγραφή με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (= όνομα χρήστη), εμφανιζόμενο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

2. Αποδοχή όρων χρήσης

2.1. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Ως χρήστης της Ιστοσελίδας, πρέπει από κάθε άποψη να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και Προϋποθέσεις και να ενεργήσετε ως υπεύθυνος και ευσυνείδητος χρήστης του Διαδικτύου. Εάν δεν συμφωνείτε με έναν ή περισσότερους από τους όρους χρήσης που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

3. Πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα

3.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τακτική ενημέρωση ή / και συμπλήρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα την ιστοσελίδα ή μέρος αυτής χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις συνέπειες τυχόν προσαρμογών ή / και (προσωρινού) τερματισμού της ιστοσελίδας.

3.2. Οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εμπορικούς σκοπούς.

3.3. Άλλη χρήση αυτών των πληροφοριών δεν επιτρέπεται.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4.1. Η εταιρεία προσφέρει στο χρήστη να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία της εταιρείας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα υπό τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Η υπηρεσία παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει έναν ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών τοποθετώντας σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο.

4.2. Οι σχέσεις των χρηστών του ιστότοπου που συνάπτουν συμβατική σχέση σχετικά με την αναζήτηση ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας της εταιρείας ρυθμίζονται από τους ίδιους τους χρήστες.

5. Εγγραφή χρήστη. Διαπιστευτήρια χρήστη

5.1. Για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία στον ιστότοπο, ο χρήστης πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μοναδικός λογαριασμός για τον χρήστη.

5.2. Για την εγγραφή, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες για τον εαυτό του σχετικά με τα θέματα που προτείνονται στη φόρμα εγγραφής και να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες. Εάν ο χρήστης παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες ή η εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη είναι ελλιπείς ή αναξιόπιστες, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ή να διαγράψει τον λογαριασμό του χρήστη κατά την κρίση της και να αρνηθεί στον χρήστη να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο (ή τις επιμέρους λειτουργίες του).

Κατά την εγγραφή, ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει μια εικόνα για το λογαριασμό (avatar). Η εικόνα του λογαριασμού μπορεί να συνοδεύει τα δημοσιευμένα από το χρήστη υλικά στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας. Η εικόνα λογαριασμού πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του τμήματος 6 της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση χρήσης της εικόνας του χρήστη ως εικόνας λογαριασμού, ο χρήστης γνωρίζει και συμφωνεί ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει και να χρησιμοποιεί περαιτέρω την εικόνα του χρήστη για χρήση στον ιστότοπο, σε διαφημιστικά προϊόντα, εταιρικά ιστολόγια και λογαριασμούς της εταιρείας σε πόρους τρίτων.

5.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον χρήστη να επιβεβαιώσει τα δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή και να ζητήσει σχετικά δικαιολογητικά (ιδίως έγγραφα ταυτότητας), η μη παροχή των οποίων, κατά την κρίση της εταιρείας, μπορεί να εξομοιωθεί με την παροχή ψευδών πληροφοριών και συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από τη ρήτρα 5.2 της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα χρήστη που καθορίζονται στα έγγραφα που τους παρέχονται δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή, καθώς και στην περίπτωση που τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του χρήστη στο λογαριασμό και τη χρήση των υπηρεσιών ιστοσελίδα.

5.4. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα τη σύνδεσή του (μοναδικό συμβολικό όνομα του λογαριασμού χρήστη) και τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο λογαριασμό. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση ορισμένων συνδέσεων, καθώς και να ορίσει απαιτήσεις για τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης (μήκος, έγκυρους χαρακτήρες κλπ.).

5.5. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια (αντίσταση στην εικασία) των μέσων που επιλέγει για πρόσβαση στο λογαριασμό και επίσης διασφαλίζει ανεξάρτητα την εμπιστευτικότητα τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες (καθώς και τις συνέπειές τους) στο πλαίσιο ή τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου στο πλαίσιο του λογαριασμού του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εθελοντικής μεταφοράς δεδομένων του χρήστη για πρόσβαση στο λογαριασμό του χρήστη σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ή συμφωνιών). Ταυτόχρονα, όλες οι ενέργειες εντός ή με τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου στο πλαίσιο του λογαριασμού του χρήστη θεωρούνται ότι εκτελούνται από τον χρήστη, εκτός εάν ο χρήστης ειδοποιήσει την εταιρεία για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του χρήστη ή / και οποιαδήποτε παραβίαση (εικαζόμενες παραβιάσεις της εμπιστευτικότητας της πρόσβασης του λογαριασμού του (κωδικός πρόσβασης ή εργαλεία ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων).

5.6. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη (δεν επιτρέπεται από τον χρήστη) πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με χρήση του λογαριασμού του χρήστη ή / και οποιαδήποτε παραβίαση (υπόνοια παραβίασης) του απορρήτου των κεφαλαίων πρόσβασης του λογαριασμού του. Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης υποχρεούται να εκτελεί ανεξάρτητα ένα ασφαλές κλείσιμο κάτω από το λογαριασμό του (το κουμπί “Έξοδος”) στο τέλος κάθε συνεδρίας εργασίας με τις υπηρεσίες του ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για πιθανή απώλεια ή ζημία δεδομένων, καθώς και για άλλες συνέπειες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν λόγω παραβίασης από τον χρήστη των διατάξεων αυτού του μέρους της συμφωνίας.

5.7. Η χρήση του λογαριασμού του από τον χρήστη υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

5.7.1. Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, να επαναλαμβάνει και να αντιγράφει, να πωλεί και να μεταπωλεί ή να χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς τμήματα των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που διαθέτει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών) ή πρόσβαση σε αυτές, εκτός εάν ο χρήστης έχει λάβει τέτοια άδεια από την εταιρεία.

5.7.2. Ορισμένες κατηγορίες λογαριασμών χρηστών ενδέχεται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών της εταιρείας ή των επιμέρους λειτουργιών τους, εφόσον προβλέπεται κατά την εγγραφή.

5.8. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει ή να διαγράψει το λογαριασμό του χρήστη, καθώς και να αρνηθεί την πρόσβαση χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε λογαριασμό.

6. Προστασία δεδομένων

6.1. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη (όνομα, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, χώρα και άλλα) ως εξής (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα):

6.1.1. Με την εγγραφή στον ιστότοπο, ο χρήστης συμφωνεί με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από την καθορισμένη αποστολή ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ σε έναν ειδικό σύνδεσμο στην επιστολή πληροφοριών από την εταιρεία.

6.2. Η εταιρεία θέτει cookies για την παροχή των υπηρεσιών της και τη μεταφορά πληροφοριών. Οι χρήστες μπορούν να απαγορεύσουν την εγκατάσταση των cookies με μια συγκεκριμένη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής τους, ωστόσο, η εταιρεία σημειώνει ότι αυτό δεν θα επιτρέψει στον χρήστη να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

6.3. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (εφεξής “Google”) για να βελτιώσετε και να βελτιστοποιήσετε την παρουσία σας στο Διαδίκτυο. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του χρήστη και τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν τις επισκέψεις χρηστών στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου που παράγεται από το cookie, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP κάθε χρήστη, μεταδίδονται σε διακομιστή που χρησιμοποιείται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποθηκεύονται εκεί. Η Google επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα στην Google (παροχή σε παρόχους υπηρεσιών). Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συσχετίσει διευθύνσεις IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Με την επίσκεψη στον ιστότοπο, ο χρήστης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων Google που έχουν καταγραφεί στον χρήστη με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω και για τον προαναφερθέντα σκοπό. Το Google Analytics μπορεί να απενεργοποιηθεί εγκαθιστώντας ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης (διαθέσιμο για λήψη στο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

6.4. Η εταιρεία χρησιμοποιεί το facebook.com plugins δικτύου στην ιστοσελίδα. Αυτά τα plugins διαχειρίζεται το Facebook Inc. Facebook Facebook) και μπορούν να αναγνωριστούν στο λογότυπο του Facebook.το λογότυπο της California Ave, Palo Alto, CA 94303. USA (εφεξής “Facebook”). Αν Facebook Facebook δεν συμφωνεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με αυτά μέσω της ιστοσελίδας, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία αποσύνδεσης στο Facebook. Δεν αρκεί μόνο να αποσυνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από τον ιστότοπο του Facebook.

6.5. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αποθηκεύει τα παρεχόμενα δεδομένα χρήστη με μεγάλη προσοχή, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επιθέσεις από χάκερ.

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

7.1. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου (τα στοιχεία του) ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή έχουν αδειοδοτηθεί στην εταιρεία. Τίποτα από την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αποκαλυφθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

8. Κριτικές

8.1. Τα σχόλια που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα είναι οι προσωπικές εμπειρίες και απόψεις των επισκεπτών που έχουν αναζητήσει έναν ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών φορτίου μέσω της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μετά το ταξίδι. Η ανασκόπηση εκφράζει αποκλειστικά τη γνώμη του σχετικού αναθεωρητή και δεν αποτελεί αναθεώρηση των υπαλλήλων της εταιρείας ή / και των επισκεπτών που έχουν αναζητήσει έναν ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών μέσω της Υπηρεσίας της ιστοσελίδας.

8.2. Η εταιρεία δημοσιεύει κριτικές αυτόματα, χωρίς να τις αναθεωρεί, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει (ή / και να επεξεργαστεί) κριτικές για εύλογους λόγους, και συγκεκριμένα:

8.3. Αφήνοντας την κριτική σας στην ιστοσελίδα, συναινείτε στη χρήση της σε αποσπάσματα ή / και δημοσιεύσεις της εταιρείας στην ιστοσελίδα ή / και διαφημιστικές εκφράσεις, για παράδειγμα, σε φυλλάδια. Οι κριτικές διαβάζονται πριν από τη δημοσίευση και η Εταιρεία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να τις δημοσιεύσει ή να μην τις δημοσιεύσει. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία ή δημοσίευση σχολίων σε άλλα μέρη από την ιστοσελίδα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

9. Πνευματικά δικαιώματα και αναφορές

9.1. Οι πιθανοί σύνδεσμοι σε δικτυακούς τόπους και πηγές τρίτων (υπερσυνδέσμους) παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν υπονοούν ότι η εταιρεία υποστηρίζει ή υποστηρίζει συνδεδεμένους ιστότοπους και πηγές. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών των ιστοσελίδων. Καθώς αυτές οι πηγές ενημερώνονται από τρίτους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των πληροφοριών και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό της.

9.2. Ο σχεδιασμός της Ιστοσελίδας, τα άρθρα και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο https://gettransport.com, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

9.3. Η αντιγραφή, αποκάλυψη ή άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα απαιτεί την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας.

10. Όροι Χρήσης και ευθύνη

10.1. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δεν μπορεί να:

10.1.1. μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και / ή διανέμουν περιεχόμενο το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, συκοφαντικό, προσβάλλει την ηθική, την αποδεικνύει (ή προπαγάνδα) τη βία και τη σκληρότητα, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προάγει το μίσος και / ή διακρίσεις κατά των ατόμων σε φυλετικές, εθνικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές, κοινωνικές χαρακτηριστικά, περιέχει προσβολές σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, περιέχει στοιχεία (ή προπαγάνδα) της πορνογραφίας, τα παιδιά ερωτισμό, είναι διαφήμιση (ή προπαγάνδα) των υπηρεσιών σεξουαλικής φύσης (συμπεριλαμβανομένων και υπό το πρόσχημα των άλλων υπηρεσιών), εξηγεί τη διαδικασία παρασκευής, χρήσης ή άλλης χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή των αναλόγων τους, εκρηκτικών ή άλλων όπλων.

10.1.2. παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, και / ή να τους βλάψει σε οποιαδήποτε μορφή?

10.1.3. μιμηθείτε ένα άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο ενός οργανισμού ή / και Κοινότητας χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της εταιρείας, συντονιστές φόρουμ, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, και να εφαρμόσει οποιεσδήποτε άλλες μορφές και μεθόδους της παράνομης εκπροσώπησης των άλλων στο δίκτυο, και παραπλανούν τους χρήστες ή την εταιρεία σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των θεμάτων ή αντικειμένων?

10.1.4. μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευση ή / και διανομή περιεχομένου ελλείψει δικαιωμάτων σε τέτοιες ενέργειες βάσει του νόμου ή οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης.

10.1.5. μεταφόρτωση, αποστολή, μετάδοση, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευση και / ή διανομή διαφήμισης πληροφορίες που δεν επιτρέπεται ρητά, spam (συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης), λίστες με διευθύνσεις e-mail, συστήματα πυραμίδων, πολυ-επίπεδο (δίκτυο) μάρκετινγκ (MLM), Internet, κερδίζοντας συστημάτων και e-mail επιχειρήσεις, “γράμματα της ευτυχίας”, καθώς και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για να ανακατευθύνετε τους Χρήστες σε σελίδες άλλων τομέων *

10.1.6. αποστολή, αποστολή, μετάδοση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δημοσίευση ή / και διανομή οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς ή άλλους κωδικούς υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα που προορίζονται να παραβιάσουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή προγραμμάτων για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και σειριακούς αριθμούς για εμπορικά προϊόντα λογισμικού και προγράμματα για την παραγωγή τους, συνδέσεις, κωδικούς πρόσβασης και άλλα μέσα για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε

10.1.7. μη εξουσιοδοτημένη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων προσώπων.

10.1.8. διαταράσσουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας?

10.1.9. προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στην παραβίαση των περιορισμών και απαγορεύσεων που επιβάλλει η συμφωνία *

10.1.10. διαφορετικά παραβιάζουν το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου.

10.2. Οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα γίνεται από τους χρήστες με δική τους ευθύνη και κίνδυνο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα ή την ενδεχόμενη αδυναμία διαβούλευσης στην ιστοσελίδα (μέρος της).

10.3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το (περιεχόμενο) των υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τρίτους που με οποιονδήποτε τρόπο προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που προκύπτουν από την αποτυχία ή καθυστέρηση στην παράδοση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, υποκλοπής ή επεξεργασίας ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τρίτους ή λογισμικό / υλικό, που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και μετάδοση ιών. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την εταιρεία για όλες τις ζημίες που προκύπτουν από αξιώσεις τρίτων σε σχέση με την παραβίαση ή μη συμμόρφωσή τους με τους παρόντες Όρους χρήσης, καθώς και απαιτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

10.4. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται σε 1.000 (χίλια) δολάρια ΗΠΑ και του επιβάλλεται εάν υπάρχει ενοχή στις πράξεις του.

11. Επαφές

11.1. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων ή την ύπαρξη ανακριβειών, η εταιρεία σας ζητά να το αναφέρετε αμέσως στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gettransport.com.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

12.1. Οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτώς και στη συγκεκριμένη Διεύθυνση της εταιρείας, η οποία έχει αποσταλεί προηγουμένως με αξιόπιστο τρόπο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αφορά την ερμηνεία ή τη δική της δικαιοδοσία, βασιστείτε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας διέπουν την παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία αυτού του εγγράφου, επικρατεί η τρέχουσα έκδοση αυτής της Συμφωνίας χρήστη.

13. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1. Χρησιμοποίηση https://gettransport.com και την εγγραφή στην ιστοσελίδα, ο χρήστης συμφωνεί με αυτούς τους όρους χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς περιορισμούς.

13.2. Αφήνοντας σχόλια σχετικά με gettransport.com, οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα θέματα και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους είναι σχετικά και δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (ειδικά πνευματικά δικαιώματα). Ο χρήστης δηλώνει ότι θα αποζημιώσει την εταιρεία και θα τον απαλλάξει από την ευθύνη εάν ο χρήστης παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ως αποτέλεσμα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, απόσπασης δηλώσεων που βλάπτουν άλλους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση δικαιωμάτων). Εάν ο χρήστης ενεργεί για λογαριασμό τρίτων σε σχέση με τέτοιες παραβιάσεις δικαιωμάτων, ενημερώνει αμέσως την εταιρεία για αυτό, παρουσιάζοντας τις περιστάσεις της υπόθεσης.

13.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τους χρήστες σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους ή συμπεριφοράς που παραβιάζουν το netiquette (συμπεριφορά που είναι προσβλητική, προκατειλημμένη ή παρενοχλητική).

13.4. Όλες οι εφαρμογές στην ιστοσελίδα καταρτίζονται με τη δέουσα επιμέλεια. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση σφαλμάτων στην εισαγωγή ή μετάδοση δεδομένων. Ομοίως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απρόβλεπτων βλαβών του συστήματος ή άλλων αποτυχιών ως αποτέλεσμα εξωτερικών επιθέσεων ή άλλων λόγων που δεν εμπίπτουν στα όρια της αρμοδιότητας της εταιρείας.

13.5. Η ακυρότητα οποιωνδήποτε ειδικών όρων της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων όρων της και της συμφωνίας στο σύνολό της.

13.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδική ειδοποίηση. Η νέα έκδοση αυτής της Συμφωνίας χρήστη τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα.\επιστρέφονται

14. Περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς

14.1. Ο χρήστης συμφωνεί με το παρόν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για την εκτέλεση οποιωνδήποτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις ακόλουθες περιοχές:

(Α) Δημοκρατία της Κούβας,

(Β) Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

(Γ) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

(Δ) Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας,\Δημοκρατία

(Ε) Περιφέρεια της Κριμαίας.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε μας cookies policy.