Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

GETTRANSPORT.COM σύμβαση παροχής υπηρεσιών

1 Γενικά

1.1 GETTRANSPORT INTERNATIONAL LIMITED, εταιρεία εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία της Κύπρου, στη διεύθυνση: Πατρών 10.6051 Λάρνακα, Κύπρος εφεξής η “Εταιρεία”), προσφέρεται για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε https://gettransport.com (εφεξής αναφερόμενη ως η “Ιστοσελίδα”) και, περαιτέρω, περιγράφεται στην ενότητα 2 του παρόντος (εφεξής η “Υπηρεσία”) σε ένα χρήστη του Internet (εφεξής “Χρήστης”) υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ και καθίσταται νομικά δεσμευτική για την εταιρεία και τον χρήστη (εφεξής “μέρη”) τη στιγμή που ο χρήστης αρχίζει για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

1.2 όταν αρχίζει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας χωρίς επιφυλάξεις, εξαιρέσεις ή περιορισμούς που δεν περιέχονται στο παρόν. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας.

1.3 Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μια νέα έκδοση της παρούσας συμφωνίας τίθεται σε ισχύ όταν δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα. Μια ειδοποίηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο χρήστης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία. Με τη συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας, ο χρήστης επιβεβαιώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης συμφωνίας και όλων των όρων που ενσωματώνονται σε αυτήν με παραπομπή. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τους χρήστες να επανεξετάζουν συχνά τη συμφωνία για να διασφαλίσουν ότι ο χρήστης κατανοεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν όταν χρησιμοποιεί την υπηρεσία. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την αναθεωρημένη συμφωνία, ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία.

2 περιγραφή των υπηρεσιών

2.1 υπηρεσία επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων χρησιμοποιώντας τον κατάλογο των συνεργαζόμενων οργανισμών (εφεξής “μεταφορείς”) που έχουν συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες με την εταιρεία.

2.2 χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι:

(Α) ικανότητα του χρήστη να λαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς μέσω της χρήσης της υπηρεσίας δεν καθιερώνει την εταιρεία ως πάροχο των υπηρεσιών μεταφοράς ή ως μεταφορικό μέσο. Όταν ο χρήστης βρίσκει έναν μεταφορέα και αποδέχεται τους όρους του, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής μεταφοράς εμπορευμάτων (εφεξής “μεταφορά εμπορευμάτων”) και της τιμής που καταβάλλεται γι ‘ αυτό (εφεξής “τιμή μεταφοράς”), θεωρείται ότι έχει συνάψει σύμβαση πληρωμένης μεταφοράς με τον μεταφορέα (εφεξής “σύμβαση μεταφοράς”) αλλά όχι με την εταιρεία.

(Β) λόγω της φύσης της Υπηρεσίας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, η ευθύνη της εταιρείας περιορίζεται στην υποχρέωση ακριβούς μετάδοσης των πληροφοριών από τον μεταφορέα στον χρήστη καθώς και στη μεταφορά προπληρωμής ή πλήρους πληρωμής για συγκεκριμένη μεταφορά που έλαβε από τον χρήστη στον μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία των διαβιβαζόμενων πληροφοριών καθώς και για την πιστή και καλόπιστη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μεταφορέα στο πλαίσιο οποιωνδήποτε συμφωνιών μεταξύ του μεταφορέα και του χρήστη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών και φυσικών ζημιών και ζημιών που προκαλούνται από την υπηρεσία, ή με οποιονδήποτε τρόπο καθορίζεται από τη χρήση της υπηρεσίας.

(Γ) υπηρεσία, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας και άλλο περιεχόμενο του ιστότοπου μέσω του οποίου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στο “Epic Transportation Engine”, το λογότυπο GetTransport και άλλα λογότυπα και σήματα κατατεθέντα) προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. Ο χρήστης παραχωρείται με το παρόν περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη παραχωρούμενη, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια για: (i) πρόσβαση και χρήση της αντίστοιχης πνευματικής ιδιοκτησίας αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας; και (ii) πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, πληροφοριών και σχετικού υλικού που μπορεί να διατεθεί μέσω της υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση του χρήστη. Οποιαδήποτε δικαιώματα δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται από την εταιρεία.

(Δ) μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι τεχνικοί περιορισμοί και περιορισμοί στις υπηρεσίες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην αδυναμία πρόσβασης της Υπηρεσίας ή σε καθυστερήσεις στη μετάδοση της επικοινωνίας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή λόγω ορισμένων λόγων πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας.

(Ε) ο χρήστης συνάπτει την παρούσα συμφωνία με αποκλειστικό κίνδυνο και κατανόηση ότι η Υπηρεσία και οι πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη παρέχονται “ως έχουν” και “ως διαθέσιμες”.

(Στ) οι σχέσεις μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας κατά τη χρήση της υπηρεσίας εμπίπτουν αποκλειστικά στη συμφωνία που περιέχεται στο παρόν. Τίποτα δεν τεκμαίρεται ότι υποδεικνύει ότι η εταιρεία και ο χρήστης έχουν συνάψει ή έχουν συμφωνήσει να συνάψουν οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή έχουν οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις πριν από κάθε άλλη συμφωνία.

3 πληρωμή της τιμής μεταφοράς

3.1\μετά την εύρεση μεταφορέα και τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς με αυτόν μέσω της υπηρεσίας όπως ορίζεται στο παρόν, ο χρήστης θα προβεί σε πλήρη ή μερική πληρωμή του τιμήματος μεταφοράς μέσω μιας από τις επιλογές πληρωμής που προσφέρει η εταιρεία, στο λογαριασμό της εταιρείας, την οποία η εταιρεία θα διαβιβάσει περαιτέρω στον μεταφορέα υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του μεταφορέα.

3.2 ο χρήστης θα μεταβιβάσει στην εταιρεία το 100 τοις εκατό της τιμής μεταφοράς ή το 15 τοις εκατό της τιμής μεταφοράς ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο μέρος της τιμής μεταφοράς, εάν υπάρχει, καταβάλλεται από τον χρήστη στον μεταφορέα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εμπορευμάτων με οποιοδήποτε μέσο συμφωνηθεί με τον μεταφορέα (είτε με μετρητά είτε με έμβασμα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες).

3.3 Χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσθέσει στην τιμή μεταβίβασης οποιαδήποτε τέλη επεξεργασίας και επιβαρύνσεις των συστημάτων πληρωμών, τα οποία οφείλονται βάσει των σχετικών συμφωνιών μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών της ή/και των συστημάτων πληρωμών. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης ότι η τιμή μεταφοράς με οποιεσδήποτε χρεώσεις μπορεί να χρεωθεί από τον λογαριασμό τράπεζας/κάρτας του χρήστη σε άλλο νόμισμα από ένα προηγουμένως επιλεγμένο, εάν η πληρωμή σε συγκεκριμένο νόμισμα ή/και η υποχρεωτική μετατροπή νομίσματος καθορίζονται από την τράπεζα ή/και το σύστημα πληρωμών που πραγματοποιεί την πληρωμή.

3.4 Unless η παρούσα Συμφωνία προβλέπει διαφορετικά:

(A)\ψηλός πληρωμές που γίνονται από τον Χρήστη, βάσει της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται ακαθάριστη, χωρίς δικαίωμα ανταγωγής ή τον συμψηφισμό και χωρίς την αφαίρεση ή παρακράτηση κάθε είδους, εκτός από τυχόν μειώσεις ή την παρακράτηση που απαιτούνται από το νόμο, αν ένας Χρήστης κάνει μια αφαίρεση ή παρακράτηση απαιτείται από το νόμο από οποιαδήποτε πληρωμή, το οφειλόμενο ποσό πρέπει να αυξηθεί στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί ότι, μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας αφαίρεση ή παρακράτηση, η Εταιρεία λαμβάνει ένα ποσό ίσο με το ποσό που θα λάβει δεν είχε καμία μείωση ή παρακράτηση γίνει *

(Β) οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από την εταιρεία (είτε ως επιστροφή χρημάτων στον χρήστη είτε σε άλλη βάση) θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν όλους τους φόρους που μπορεί να οφείλονται από τον χρήστη σε σχέση με την πληρωμή και η πληρωμή αυτών των φόρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκπέσει ή να παρακρατήσει οποιοδήποτε φόρο κατά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής από τον χρήστη

4 ακύρωση πολιτικής μεταφοράς και επιστροφής χρημάτων

4.1 χρήστης μπορεί να ακυρώσει μονομερώς μια μεταφορά εμπορευμάτων που έχει κρατηθεί και πληρωθεί πλήρως ή εν μέρει με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση υποστήριξης της εταιρείας info@gettransport.com.

4.2 εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει πλήρως στο χρήστη τα κεφάλαια που μεταφέρονται στην εταιρεία ως πλήρη ή μερική πληρωμή της μεταφοράς εμπορευμάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(Α) χρήστης ακυρώνει τη μεταφορά εμπορευμάτων το αργότερο 48 ώρες πριν από τη συμφωνημένη ώρα της μεταφοράς εμπορευμάτων, ή

(Β) η μεταφορά εμπορευμάτων ακυρώνεται με πρωτοβουλία του μεταφορέα ή της εταιρείας.

4.3 άλλες περιπτώσεις η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων στον χρήστη.

4.4 No επιστροφή πληρωμής (πλήρης ή μερική) επιτρέπεται σε περίπτωση που ο χρήστης ή άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ο χρήστης έδωσε μια παραγγελία δεν εμφανίζεται σε συμφωνημένο τόπο μεταφοράς εμπορευμάτων σε συμφωνημένο χρόνο ούτε εντός 60 (εξήντα) λεπτών μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.

4.5 περίπτωση κασσίτερου αυτό προβλέπεται από τους όρους της τράπεζας και/ή το σύστημα πληρωμών μέσω του οποίου έγινε η πληρωμή, τα κεφάλαια θα μεταφερθούν στο Χρήστη σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Συμφωνίας μπορεί να χρεωθεί από το λογαριασμό της Εταιρείας στο νόμισμα στο οποίο έχουν χρεωθεί από το λογαριασμό του Χρήστη που συνδέονται με την κάρτα του Χρήστη ή/και τραπεζικό λογαριασμό στο νόμισμα του λογαριασμού μέσα από τη διαδικασία μετατροπής.

5 αναπαραστάσεις και εγγυήσεις χρήστη

5.1 χρήστης αντιπροσωπεύει και εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία που:

(Α) χρήστης έχει νομική ικανότητα σύμφωνα με τους νόμους όλων των εφαρμοστέων δικαιοδοσιών και συμφωνεί με την παρούσα Συμφωνία οικειοθελώς και ότι ο χρήστης έχει πλήρη εξουσία, εξουσία και ικανότητα να συμμορφώνεται με την παρούσα Συμφωνία και τις υποχρεώσεις του που περιέχονται στο παρόν.

(Β) η συμμόρφωση του χρήστη με την παρούσα συμφωνία είναι νόμιμη και οι υποχρεώσεις του βάσει αυτής είναι νομικά δεσμευτικές και έγκυρες.

(Γ) χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά και διεξοδικά και κατανοήσει την παρούσα Συμφωνία,

(Δ) χρήστης είναι και ήταν πάντα συμβατό με την παρούσα Συμφωνία?

(Ε) tin τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας ο χρήστης δεν έχει επικαλεστεί οποιαδήποτε εκπροσώπηση, εγγύηση, δήλωση, ανάληψη υποχρέωσης ή συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους εκτός από ό, τι προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία?

(Στ) οι πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη είναι αληθείς, πλήρεις, έγκυρες και όχι παραπλανητικές από οποιαδήποτε άποψη και αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η εταιρεία συνάπτει αυτή τη συμφωνία μαζί του βάσει των δηλώσεων και εγγυήσεων που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα.

6 συνεχιζόμενες υποχρεώσεις του χρήστη

6.1 χρήστης:

(Α) να παρακολουθεί και να επανεξετάζει τακτικά τις ανακοινώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία που γίνεται στον ιστότοπο.

(Β) αγορά και χρήση της υπηρεσίας μόνο για τους σκοπούς και με τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία.

(Γ) να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία εάν οποιαδήποτε από τις δηλώσεις και εγγυήσεις που γίνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας καθίσταται αναληθής, ελλιπής, άκυρη ή παραπλανητική από οποιαδήποτε άποψη.

(Δ) να μην επιδίδεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμποδίζει ή διακόπτει τις υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο,

(Ε) να διατηρεί, και να είναι πλήρως υπεύθυνη για την τήρηση, των πληροφοριών που απαιτούνται για την πρόσβαση στο λογαριασμό του (συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης) εμπιστευτικές, ασφαλείς, άθικτες και υπό έλεγχο ανά πάσα στιγμή,

(F) not αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες ιδιοκτησιακές ανακοινώσεις από οποιοδήποτε τμήμα της υπηρεσίας?

(Ζ) not αναπαράγουν, τροποποιούν, προετοιμάζουν Παράγωγα έργα με βάση, διανέμουν, αδειοδοτούν, εκμισθώνουν, πωλούν, μεταπωλούν, μεταβιβάζουν, προβάλλουν δημοσίως, εκτελούν δημόσια, μεταδίδουν, μεταδίδουν, μεταδίδουν, μεταδίδουν ή εκμεταλλεύονται με άλλο τρόπο την υπηρεσία, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία.

(Η) not αποσυμπίληση, αντίστροφη μηχανικός ή αποσυναρμολόγηση της υπηρεσίας, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία?

(I) not σύνδεση με, καθρέφτη ή πλαίσιο οποιοδήποτε τμήμα της υπηρεσίας?

(Ι) να μην προκαλέσει ή να ξεκινήσει προγράμματα ή σενάρια με σκοπό την απόξεση, την ευρετηρίαση, την αποτύπωση ή με άλλο τρόπο την εξόρυξη δεδομένων οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας ή να επιβαρύνει αδικαιολόγητα ή να παρεμποδίζει τη λειτουργία ή/και τη λειτουργικότητα οποιασδήποτε πτυχής της υπηρεσίας.

(Ια) να μην επιχειρείται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πτυχή της Υπηρεσίας ή των σχετικών συστημάτων ή δικτύων της,

(Ιβ) δεν χρησιμοποιούν ή δεν αναφέρουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών της εταιρείας,

(Μ) μη παραβιάζετε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας σχετικά με την υπηρεσία, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του ιστότοπου μέσω του οποίου ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία.

(Ιδ) να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών νόμων και κανονισμών) με τέτοιο τρόπο ώστε, εξ όσων γνωρίζει και πιστεύει, να έχει ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση από αυτήν και την εταιρεία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία χρησιμοποιεί άμεσα ή έμμεσα την υπηρεσία.

(ΙΕ) να παρέχει αμέσως τα αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσής της με την παρούσα συμφωνία, όπως η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή εύλογα να απαιτήσει.

7 αποκλεισμός παραστάσεων και εγγυήσεων από την εταιρεία

7.1\το Χρήστης αποδέχεται ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο:

(Α) no εγγύηση δίνεται σε σχέση με την υπηρεσία ή οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται στο χρήστη; και

(Β) η εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων:

(ii)κάθε εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την αλληλουχία, την ακρίβεια, την επάρκεια, τη συνέπεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον χρήστη ανά πάσα στιγμή ή κατά διαστήματα,

8 περιορισμοί της ευθύνης της εταιρείας

8.1 στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, και με οποιονδήποτε τρόπο προκάλεσε, υπέστη ή υπέστη από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο, και συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(Α)κάθε ανακρίβεια, ατέλεια ή καθυστέρηση σε κάθε πληροφορία που παρέχεται στο χρήστη,

(Β)κάθε αποτυχία συναλλαγής που μπορεί να συμβεί όταν ο χρήστης επιδιώκει να πραγματοποιήσει πληρωμή.

(Γ)οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αστάθεια ή άλλη βλάβη οποιουδήποτε λογισμικού χρησιμοποιείται από την εταιρεία για την παροχή των υπηρεσιών,

(Δ)κάθε αποκάλυψη, απώλεια, κλοπή, καταστροφή ή μη προσβασιμότητα του λογαριασμού, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων δεδομένων του χρήστη (συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου να τα διατηρήσει ασφαλή, ασφαλή και εμπιστευτικά) *

(Ε)τη λήξη της παρούσας συμφωνίας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο,

Στ)κάθε αδυναμία της Υπηρεσίας να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε συγκεκριμένο τρόπο ή να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο σκοπό ή απαιτήσεις,

(Ζ) κάθε πόλεμος, ταραχές, πράξεις του Θεού, περιορισμοί που επιβάλλονται από οποιαδήποτε κυβερνητική ή ημικρατική ή ρυθμιστική αρχή, βιομηχανικές ή εμπορικές διαφορές, πυρκαγιές, εκρήξεις, καταιγίδες, τυφώνες, πλημμύρες, αστραπές, σεισμοί και φυσικές καταστροφές.

8.2 η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ωστόσο, για τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, παραδειγματικές, τιμωρητικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών, απωλεσθέντων δεδομένων, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας, ή άλλως σχετίζονται με το αντικείμενο της, ανεξάρτητα από την αμέλεια (είτε ενεργή, καταφατική, αποκλειστική, ή ταυτόχρονη) της εταιρείας, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

8.3 Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, ευθύνη ή απώλειες που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την εξάρτηση του χρήστη από την υπηρεσία ή την αδυναμία του χρήστη να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ή (ii) οποιαδήποτε συναλλαγή ή σχέση μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε μεταφορέα, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αποτυχία εκτέλεσης που προκύπτει από αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της εταιρείας. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι μεταφορείς μπορούν να μεταφέρουν ή να παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς από ομότιμους χρήστες και ενδέχεται να μην έχουν επαγγελματική άδεια ή να επιτρέπονται.

8.4 συνολική ευθύνη της εταιρείας έναντι του χρήστη για τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης (είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, εγγύησης ή άλλου νόμου) που προκύπτουν από, προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή άλλως σχετίζονται με το αντικείμενο της, δεν θα υπερβαίνει το 10% της τιμής μεταβίβασης που καταβάλλει ο χρήστης στην εταιρεία σε σχέση με τη σχετική μεταφορά εμπορευμάτων.

9 αποζημιώσεις

9.1 χρήστης αποζημιώνει την εταιρεία έναντι, και συμφωνεί να επιστρέψει και να αποζημιώσει την εταιρεία για οποιαδήποτε ευθύνη ή ζημία που προκύπτει από (και τυχόν έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αυτό):

(Α)οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από τον χρήστη,

(Β)η εταιρεία που ασκεί, επιβάλλει ή διαφυλάσσει τα δικαιώματα, τις εξουσίες ή τα ένδικα μέσα της (ή σκέφτεται να το πράξει) έναντι του χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας *

(Γ) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε εταιρείας ή τρίτων ή άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τη χρήση από τον χρήστη της υπηρεσίας και του ιστότοπου και του περιεχομένου της.

10 συγκατάθεση του χρήστη για διαφημιστικά μηνύματα και πολιτική απορρήτου

10.1 Χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα από την εταιρεία. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργικότητα της υπηρεσίας, ως μέρος της οποίας ή σε σχέση με την οποία ο χρήστης έλαβε τέτοια μηνύματα.

10.2 Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που απαιτούνται για επεξεργασία για τη χρήση της Υπηρεσίας ή είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών.

10.3 χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών του δεδομένων στο βαθμό και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και στην πολιτική εμπιστευτικότητας που αναρτάται στον ιστότοπο.

10.4 Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλοίωση, παρεμπόδιση, αντιγραφή ή διανομή, καθώς και από άλλες παράνομες ενέργειες με τα δεδομένα αυτά από τρίτους.

10.5 In προκειμένου να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αρχεία cookie. Με την έναρξη χρήσης της υπηρεσίας, ο χρήστης συμφωνεί με τη χρήση των αρχείων cookie. Ο χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα στον ιστότοπο σχετικά με τους κύριους όρους χρήσης των cookies από την εταιρεία.

10.6 όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων η εταιρεία ακολουθεί τη νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11 απαγόρευση των διακρίσεων

11.1 η διάκριση αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, καθώς και υποστήριξη για διακριτική συμπεριφορά.

11.2 ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 7ης Δεκεμβρίου 2000. ορίζει το απαράδεκτο των διακρίσεων, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1. περιέχει τα ακόλουθα: “κάθε διάκριση, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής , γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων απόψεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσιακού καθεστώτος, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.”Η παράγραφος 2 υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι”απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω εθνικότητας”. Η οδηγία 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα θεσπίζει απαγόρευση όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων * η οδηγία 2006/54/ΕΚ για την ισότητα των φύλων (σε σχέση με την απασχόληση) θεσπίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών, απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου. Η απαγόρευση των διακρίσεων είναι η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου, αναγνωρισμένη και υποστηριζόμενη ενεργά από ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα.

11.3 κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να είναι ανεκτικός και να μην καθορίζει απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις, ιδίως την απαίτηση οι υπηρεσίες μεταφοράς να παρέχονται από μεταφορέα συγκεκριμένου φύλου, φυλής, εθνικότητας, γενετήσιου προσανατολισμού. Εάν ο χρήστης δηλώσει ότι έχει απαιτήσεις διακρίσεων, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημα και να τερματίσει τη συμφωνία με τον χρήστη (για να αποκλείσει τον λογαριασμό).

12 ανάθεση και ανανέωση

12.1 η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να εκχωρεί, μεταβιβάζει, ανανεώνει ή άλλως συναλλάσσεται με οποιονδήποτε τρόπο, το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων, επανορθώσεων, εξουσιών, καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη και με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

12.2 Χρήστης συμφωνεί ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει έναντι οποιουδήποτε εκδοχέα, εκδοχέα ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει συμφέρον στην παρούσα σύμβαση, οποιοδήποτε δικαίωμα συμψηφισμού ή άλλα δικαιώματα που έχει ο χρήστης κατά της εταιρείας.

13 όρος και τερματισμός

13.1 η παρούσα συμφωνία θα αρχίσει τη στιγμή που ορίζεται στη ρήτρα 1.1 και θα συνεχιστεί μέχρι να τερματιστεί σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 13.13.2 η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Συμφωνία μεταξύ του χρήστη και αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανάγκη καθορισμού των λόγων, συμπεριλαμβανομένων και αν:

(Α) ο χρήστης έχει παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας ή έχει ενεργήσει κατά τρόπο που να δείχνει σαφώς ότι ο χρήστης δεν προτίθεται ή δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας.

(Β)η εταιρεία εύλογα θεωρεί ότι υποχρεούται να το πράξει με την εφαρμογή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών ή από οποιαδήποτε κυβέρνηση ,οιονεί κυβέρνηση, αρχή ή δημόσιο φορέα (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυθμιστικού φορέα οποιασδήποτε δικαιοδοσίας), ή

(Γ)η εταιρεία κρίνει ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν είναι πλέον εμπορικά βιώσιμη.

13.3 εταιρεία θα ενημερώσει τον χρήστη για τον τερματισμό αυτό με ειδοποίηση σύμφωνα με τη ρήτρα 18.

14 παραίτηση από συμψηφισμό

Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα συμψηφισμού, συμψηφισμού, ανταγωγής, μείωσης ή άλλου παρόμοιου μέσου που ο χρήστης θα μπορούσε διαφορετικά να έχει βάσει της παρούσας συμφωνίας σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.

15 εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου.

16 επίλυση διαφορών

Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των μερών που προκύπτει από, που προκύπτουν από, ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή που σχετίζονται με το αντικείμενο της, η διαφορά πρέπει να παραπεμφθεί και τελικά να επιλυθεί με διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Ινστιτούτου Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης. Η έδρα της διαιτησίας είναι η Στοκχόλμη και η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διαιτητική διαδικασία είναι η αγγλική.

17 δικαιώματα τρίτων

Κάθε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να επιβάλει ούτε να απολαύσει το όφελος οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας.

18 προκηρύξεις

18.1 ο Χρήστης συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να δώσει ανακοινώσεις και επικοινωνιών, στο πλαίσιο ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία με ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα ή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Χρήστης καταχωρεί στο λογαριασμό, και ότι η εν λόγω ειδοποίηση θα θεωρείται για να είναι αποτελεσματική και λαμβάνονται από το Χρήστη κατά το χρόνο που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, ή, αν νωρίτερα, που αποστέλλονται, από την Εταιρεία εκτός αν η Εταιρεία αμέσως λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που υποδεικνύει απέτυχε παράδοση της προκήρυξης.

18.2 οι ανακοινώσεις προς την εταιρεία μπορούν να κατευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στον ιστότοπο.

19 δεν παραίτηση

Καμία αποτυχία ή καθυστέρηση εκ μέρους της εταιρείας να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή ένδικο μέσο βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν θα λειτουργήσει ως παραίτηση, ούτε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή μερική άσκηση από την εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προσφυγής.

20 διορθωτικά μέτρα σωρευτικά

Τα δικαιώματα, οι εξουσίες και τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα, εξουσίες ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο.

21 καμία σχέση

Η παρούσα συμφωνία δεν δημιουργεί κανενός είδους σχέση εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, συμβούλου, καταπιστευματοδόχου, πρακτορείου ή διαχειριστή ή οποιαδήποτε παρόμοια σχέση μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας. Ρ

22 διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη, ανεφάρμοστη ή άκυρη, είτε εν όλω είτε εν μέρει, σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, το τμήμα αυτό θα αποκοπεί και η εν λόγω παρανομία, μη εκτελεστότητα ή ακυρότητα δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα, την εκτελεστότητα ή την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας στη δικαιοδοσία αυτή, ούτε τη νομιμότητα, την εκτελεστότητα ή την εγκυρότητα της παρούσας συμφωνίας σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Αυτή η ρήτρα 22 δεν έχει καμία επίδραση εάν η αποχώρηση θα μεταβάλει τη βασική φύση αυτού του εγγράφου ή θα είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.

23 γλώσσες

Η συμφωνία αυτή γίνεται στην αγγλική και ρωσική γλώσσα τόσο νομικά δεσμευτική. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των δύο εκδόσεων, υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Ρ

   
Καταχωρημένη διεύθυνση 10 Patron 6051. Λάρνακα, Κύπρος
Αριθμός εγγραφής αυτός 373212
Bank BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD
ΙΒΑΝ CY23 0020 0195 0000 3570 3023 1517
SWIFT BCYPCY2N

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα αποδέχεστε μας cookies policy.